Flying Rose
- Regulamin szkoleń -

Regulamin szkoleń (kursów)  instruktorskich Flying Rose Sport
// Regulamin warsztatów poniżej //

 1. Wyjaśnienie Pojęć
 1. Organizatorem szkoleń instruktorskich jest AC Group s.c - spółka powiązana z marką Flying Rose sport, dalej Zwana FR, z siedzibą ul. Brukowa 6/8 lok.47h, 91-341, Łódź, NIP 9442246553, mBank - 26 1140 2004 0000 3402 8258 1263
 2. FR organizuje kursy i szkolenia instruktorskie, zwana dalej “kursem”, których pełna oferta dostępna jest na stronie https://flyingrose.pl/szkolenia-instruktorskie.
 3. Uczestnikiem kursu, zwanym dalej “Uczestnikiem” jest osoba fizyczna, która zapisała się na organizowany przez FR kurs za pomocą maila lub strony internetowej, (Co FR potwierdza przesłaniem maila w odpowiedzi zwrotnej) i dokona wpłaty minimum pierwszej raty za szkolenie (warunek konieczny), czyli zawarła umowę na odległość na świadczenie usług szkoleniowych.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych przez FR. Jego akceptacja jest wymagana do skorzystania z tych usług. 
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych, pomiędzy Uczestnikiem FR, następuje w momencie przesłania maila zgłoszeniowego na adres zgloszenia@fr-sport.pl LUB wykupienia kursu na stronie www.flyingrose.pl.
 3. O kolejności przyjęcia na kurs decyduje kolejność zawarcia umowy świadczenia usług szkoleniowych. Po zapełnieniu listy uczestników danego kursu, FR może odmówić przyjmowania kolejnych zgłoszeń i ewentualnie utworzyć dla osób chętnych listę rezerwową. 
 4. Zawierając umowę szkoleniową Uczestnik oświadcza, że: 
  1. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych (fizycznych i psychicznych) do udziału w zajęciach edukacyjno-sportowych (rozumianym jako brak przeciwwskazań zdrowotnych), czyli kursach i szkoleniach instruktorskich. 
  2. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.
  3. posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania kursu (polisę pakietową lub osobną)
   wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie Organizatora na potrzeby szkolenia/kursu zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1a i 1b RODO. Z tego tytułu Uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawienia własnych danych osobowych oraz ich trwałego usunięcia.Podczas szkolenia/kursu może być wykonywana dokumentacja zdjęciowa oraz wideo, które mogą być wykorzystane w ramach działań promocyjnych Organizatora, m.in. umieszczone na serwisie www, grafikach lub mediach społecznościowych. Uczestnik ma prawo odmówić prezentacji swojego wizerunku, o czym musi poinformować Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia na piśmie pod rygorem nieważności.
  4. zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty (podanej mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej) za szkolenie.
 5. Materiały szkoleniowe udostępnione Uczestnikowi stanowią własność intelektualną autorów FR. Zabrania się ich wykorzystywania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej dla celów innych niż związane ze szkoleniem (rozumianym jako realizacja indywidualnej usługi szkoleniowej na podstawie usługi zawartej na odległość) w ramach kursów FR i przez nieuprawnione podmioty. 
 6. Zabrania się rejestrowania dźwięku,fotografowania i filmowania zajęć (przez Uczestników i osoby trzecie) oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez pisemnej zgody Trenera obecnego na szkoleniu.
 7. W przypadku wpisania w Formularzu elektronicznym lub w formie mailowej błędnych danych osobowych, na podstawie których zostanie wystawiona legitymacja instruktorska zawierająca takie same niepoprawne dane, na wyraźną prośbę Uczestnika zostanie wystawiony poprawny egzemplarz legitymacji. Koszt wystawienia duplikatu wynosi 100 zł. 
 1. Prawa i obowiązki Uczestnika
 1. Uczestnik kursu ma prawo do:
  1. korzystania z wybranej formy kształcenia i dostępnych materiałów dydaktycznych;
  2. rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w punkcie 0.9
   wglądu w swoje dane osobowe przekazane FR, do ich przenoszenia, żądania ograniczenia ich wykorzystywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych lub żądania zaprzestania ich wykorzystywania i bycia zapomnianym w dowolnym momencie po zakończeniu zajęć na kursie (czyli zakończeniu realizacji usługi szkoleniowej); przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
  3. wycofanie zgody odbywa się w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres zgloszenia@fr-sport.pl
  4. wniesienie skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych;
  5. zwolnienia z części teoretycznej kursu instruktorskiego w przypadku uczestniczenia w poprzednich kursach na tym samym poziomie zaawansowania. 
 2. Obowiązkiem uczestnika jest:
  1. stosowanie się do regulaminu FR i regulaminu obiektu w którym odbywa się szkolenie
  2. dopełnienie wymogów formalnych związanych z wysłaniem do organizatora poprawnych danych osobowych;
  3. uregulowanie całości należności za kurs w terminach i kwotach ustalonych w ofercie kursu na stronie www lub podanych mailowo; zwyczajowo, jeśli nie zostały poczynione e-mailowo (zgloszenia@fr-sport.pl) ustalenia indywidualne Uczestnik jest zobowiązany wpłacić pełną kwotę nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia/kursu;
  4. pokrycie indywidualnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w usłudze szkoleniowej organizowanej przez FR, ale nieoferowanych przez FR tj.: kosztów przejazdu, kosztów wyżywienia, kosztów zakwaterowania itp.;
  5. Powstrzymać się od zachowań agresywnych. niebezpiecznych i zagrażających życiu i zdrowiu innych Uczestników, jak również aktów wandalizmu. 
 3. W przypadku powtarzalnego i poprzedzanego upomnieniami niewywiązywanie się ze zobowiązań opisanych w punkcie B niniejszego paragrafu, możliwe jest częściowe lub całościowe wykluczenie z udziału w zajęciach oraz skreślenie z listy uczestników kursu.
 4. Podczas zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, czy przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia zajęć. 
 5. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu oraz nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych (fizycznych i psychicznych) do udziału w tym kursie.
 6. W cenie kursu Uczestnikowi przysługuje prawo do dwóch wyznaczonych przez FR terminach egzaminu. FR może, na wyraźną prośbę uczestnika, zorganizować dodatkowy płatny termin egzaminu za opłatą w wysokości 100zł (zwany płatnym terminem poprawkowym), który odbywa się z kolejną edycją danego kursu w danym mieście.
 7. Każdy absolwent kursów FR ma prawo do ubiegania się o legitymację instruktora Aerial wydawaną przez Firmę Flying Rose Sport.
 1. Prawa i obowiązki FR
 1. FR ma prawo do odwołania poszczególnych kursów z powodu niewystarczającej liczby chętnych najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wydarzenia. W takiej sytuacji gwarantowany jest niezwłoczny zwrot 100% wpłaconej kwoty szkolenia na wskazane przez Uczestnika konto bankowe, z wyłączeniem osób, które na własną prośbę zostały przeniesione z wcześniejszych edycji kursów, otrzymały dostęp do materiałów szkoleniowych na własne żądanie (co jest traktowane jako wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usługi szkoleniowej) lub zgodziły się na przeniesienie na kolejny termin szkolenia. W przypadku odwołania kursu z zachowaniem 7 dniowej karencji FR nie zwraca uczestnikowi żadnych dodatkowo poniesionych kosztów. 
 2. Obowiązkiem FR jest dołożenie wszelkich starań, aby usługi szkoleniowe znajdujące się w aktualnej ofercie kursów były prowadzone na jak najwyższym poziomie. 
 3. FR ma prawo zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania danych osobowych Uczestników w zakresie przewidzianych prawem. 
 4. FR ma prawo odmówić dalszego udziału w zajęciach i/lub skreślić Uczestnika z listy za: 
  1. zachowanie powszechnie przyjęte, jako niezgodne z obyczajami społecznymi (przebywania na zajęciach pod wpływem środków psychoaktywnych, zachowania agresywne itd.)
  2. naruszenie praw ogólnokrajowych m.in posługiwanie się nieoryginalnymi lub sfałszowanymi dokumentami, potwierdzającymi dane osobowe potencjalnie umożliwiającymi wydanie legitymacji instruktorskiej. 
  3. nieuczciwe zachowania na zajęciach i egzaminach, m.in podszywanie sie pod inną osobę w celu np. zdawania za nią egzaminów, przysyłanie innej osoby zamiast siebie na zajęcia i/lub egzaminy.
 5. Wszelkie zobowiązania FR wobec uczestnika wygasają w terminie trzech (3) lat od daty rozpoczęcia kursu. 
 6. FR zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty i niezawarcia z potencjalnym uczestnikiem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, jeśli zaistnieją obiektywne powody do podejrzeń, że zamówienie jest niezgodne z prawem lub że podczas składania zamówienia kierujący je w inny sposób naruszył obowiązujące prawo. 
 7. FR  zastrzega sobie także prawo do odmowy przyjęcia na kurs osób, które w przeszłości realizowały w FR szkolenie i nie wywiązywały się z obowiązków opisanych w niniejszym regulaminie (przede wszystkim wymogu płatności i złożenia wymaganych dokumentów).
 8. Obowiązki pracowników będących wykładowcami podczas kursów FR: 
  1. rzetelne przygotowanie się do zajęć, zgodne z aktualnie obowiązującą wiedzą 
  2. realizowanie programu kursu ustalonego z kierownictwem FR,
  3. dostosowanie się do wymagań FR w zakresie sposobu prowadzenia zajeć i realizacji programu,
  4. stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod i form nauczania
  5. dbanie o dobre imię FR
  6. zachowanie tajemnicy służbowej i handlowej 
  7. wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt
  8. ochrona danych osobowych uczestników i poszanowanie ich nietykalności osobistej
  9. systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp
  10. przestrzeganie zapisów regulaminowych
  11. powstrzymywanie się od zachowań agresywnych, niebezpiecznych i zagrażających życiu i zdrowiu Uczestników zajęć
 9. Wykładowcy mają prawo: 
  1. Dostęp do programów nauczanych przedmiotów i wnoszenia w nich autorskich zmian
  2. swobody w doborze metod nauczania oraz form pracy, zgodnie z najnowszymi trendami,
  3. poszanowanie godności osobistej, 
  4. dokształcanie w ramach działalności FR na preferencyjnych zasadach finansowych, po uzgodnieniu warunków z FR
 1. Postanowienia dotyczące egzaminów
 1. Warunki dopuszczenia Uczestnika do egzaminu z części teoretycznej i praktycznej oraz jego formę, czas, określa i podaje do wiadomości Uczestników główny prowadzący dany kurs w porozumieniu z FR
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wpłacenie całości należnej opłaty za kurs, a w przypadku terminu poprawkowego uiszczenia należności w wysokości 100 zł za każde podejście. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie przez Uczestnika e-mailem (zgloszenia@fr-sport.pl) żądania udziału w egzaminie poprawkowym z części teoretycznej lub praktycznej wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Podejście do płatnego egzaminu poprawkowego odbywa się na wniosek Uczestnika najwcześniej w kolejną edycją danego kursu w danym mieście. Nie ma możliwości indywidualnego umawiania się uczestnika kursu z prowadzącym zajęcia na indywidualne zdawanie całego egzaminu lub jego części. 
 3. Przebieg i zasady egzaminów podawana jest pierwszego dnia szkolenia. 
 4. Kontrolę nad organizacją i przebiegiem egzaminu sprawują instruktorzy prowadzący szkolenie. 
 5. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest otrzymanie ocen pozytywnych ze wszystkich części składowych egzaminu
 6. wyniki poszczególnych części egzaminu, podawane są uczestnikom zaraz po ich zakończeniu.
 7. Uczestnikowi, który zdał egzamin i spełnił wszystkie wymagania formalne zawarte w ofercie kursu FR wystawia legitymację instruktorską oraz dyplom ukończenia szkolenia. 
 1. Odpowiedzialność 
 1. FR zobowiązuje się do udzielenia pomocy w razie wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, w której Uczestnik lub jego mienie mogą być zagrożone,
 2. FR nie ponosi odpowiedzialności za utratę i/lub uszkodzenie mienia Uczestnika, jeśli szkoda została spowodowana:
  1. działaniem lub zaniechaniem uczestnika
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie,
  3. siłą wyższą
 3. Uczestnik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej i prawnej za utratę i/lub uszkodzenie mienia należącego do FR, kontrahentów, podwykonawców i innych uczestników. 
 1. Ochrona danych osobowych
 1. W momencie przesłania formularza zgłoszeniowego przez stronę www lub maila, Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/697, przekazanych FR w celu prawidłowego świadczenia usług szkoleniowych  oraz w celach marketingowych. 
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest AC Group s.c - spółka powiązana z marką Flying Rose sport, dalej Zwana FR, z siedzibą ul. Brukowa 6/8 lok.47h, 91-341, Łódź, NIP 9442246553, mBank - 26 1140 2004 0000 3402 8258 1263
 3. FR zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych FR są poufne i będą przechowywane przez 5 lat, a po tym czasie archiwizowane. Przetwarzane będą wyłącznie rzetelnie i celowo dla potrzeb ewidencyjnych, realizacji usługi szkoleniowej oraz są udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji umowy szkoleniowej (np. listy obecności pokazywane trenerom, drukarnia legitymacji, itd.)
 5. FR zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności Uczestników i na najwyższą dbałością o bezpieczeństwo. 
 6. FR przetwarza jedynie dane osobowe, które uczestnik podał w związku z zapisem na szkolenie na stronie internetowej lub mailowo. 
 7. W procesie zgłoszenia na kurs Uczestnik może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od FR. W zamian otrzyma kod zniżkowy (15%)  jednorazowego użytku do wykorzystania na stronie www.flyingrose.pl,
 8. FR przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
  1. prowadzi i rejestruje zbiory danych zgodnie z wymogami prawa
  2. wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  3. przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  4. zachowuje poufność danych osobowych
 9. Przetwarzane przez FR dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Uczestnika, chyba że wyraził on na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa krajowego i europejskiego. 
 10. FR może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Uczestnik nie uregulował wszystkich należności wobec FR lub naruszył warunki regulaminu szkoleń/kursów lub obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Uczestnika są niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności uczestnika. 
 1. Postępowanie reklamacyjne 
 1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub z nienależytym wykonaniem umowy przez FR w trakcie trwania usługi lub po jej zakończeniu. 
 2. Wszelkie reklamacje należy składać drogą pisemną za pomocą poczty elektronicznej na adres zgloszenia@fr-sport.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane osobowe, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny, aktualny adres poczty elektronicznej, powód reklamacji wraz z dokładnym opisem oraz ewentualne propozycje sposobu rozwiązywania sprawy zadowalającej uczestnika. FR jest zobligowana do poinformowania osoby składającej reklamację o powziętej w jej sprawie decyzji w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 
 4. FR informuje Uczestnika o decyzji w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym lub zgłoszeniu reklamacyjnym.
 1. Odstąpienie od umowy
 1. Odstąpienie od umowy przez Uczestnika możliwe jest w terminie 14 dni  od momentu jej zawarcia przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres zgloszenia@fr-sport.pl(bez podpisu elektronicznego), chyba że w tym czasie rozpocznie się realizacja usług szkoleniowych na rzecz Uczestnika zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku Dz.U.poz827 ze zm. z zastrzeżeniem art. 33,art. 34 ust. 2 i art. 35 ww.ustawy
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje uczestnikowi w przypadku umowy: 
  1. o świadczenie usług, jeżeli FR wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą uczestnika, a uczestnik został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy
  2. po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy lub po rozpoczęciu realizacji usługi Uczestnik może zrezygnować z usługi szkoleniowej FR w każdym momencie
  3. o świadczenie usług związanych z wydarzeniami sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Po upływie 14 dni od zawarcia umowy lub po rozpoczęciu realizacji usługi Uczestnik może zrezygnować z usługi szkoleniowej FR w każdym momencie (pisemnie zgodnie w punktem A)  z zastrzeżeniem art.33, art 34 ust 2 i art 35 ww ustawy. 
 4. Po odstąpieniu od umowy lub rezygnacji z usługi szkoleniowej Uczestnik otrzyma zwrot opłaty (na podane w odstąpieniu/rezygnacji konto banku w Polsce) wpłaconej za dany kurs, po potrąceniu poniesionych przez FR wydatków na organizację i przeprowadzenie kursu oraz proporcjonalnym potrąceniu wynagrodzenia FR zgodnie z postanowieniami art 746 KC oraz zastrzeżeniem art 33, art 43 ust 2 i art 35 ww ustawy o prawach konsumenta, w wymiarze proporcjonalnym potrąceniu wynagrodzenia FR.
 5. Wysokość zwrotu jest ustalana indywidualnie, po przeanalizowaniu sytuacji danego uczestnika udziału w kursie na kolejny termin
 6. Możliwe jest jednokrotne przeniesienie udziału w kursie na kolejny termin tego szkolenia w danym mieście bez dokonywania potrąceń poniesionych przez FR kosztów (Art 746 KC) za zgoda obu stron umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi szkoleniowej. Po rozpoczęciu świadczenia usługi szkoleniowej potrącone kwoty zostaną zgodnie z kosztami poniesionymi przez FR za realizację usługi. 
 7. Uczestnikowi, który zgłosi rezygnację z kursu (pisemnie zgodnie z punktem A) po otrzymaniu materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (mailowo, na wyraźną zgodę z uwzględnieniem prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, lub podczas zajęć na kursie) zostanie zwrócona kwota z potrąceniem opłaty wysokości 400 zł za dostęp do materiałów chronionych prawem autorskim oraz potrąceniu poniesionych przez FR wydatków zgodnie z punktem 09 tego regulaminu. 

10 Postanowienia końcowe

 1. FR zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym zostanie podana informacja na stronie internetowej oraz wysłana pocztą elektroniczną do Uczestnika na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym,
 2. Uczestnik ma 30 dni na zapoznanie się z nowym regulaminem i przesłanie ewentualnych zastrzeżeń, akceptacji lub nie akceptacji. Po upływie wskazanego terminu przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował przedstawione zmiany.  
 3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, podlega usunięciu z regulaminu, przy czym fakt ten pozostaje bez wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień. Ważność i wykonalność pozostałych postanowień regulaminu nie ulegnie zmianie (klauzula salwatoryjna (Art.58 par.3KC) 
 4. Ewentualne spory powstałe w wyniku wykonywania umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, przez organ ochrony praw konsumentów, a w razie dalszego braku porozumienia, przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.01.2023 i obowiązuje Uczestników kursów, którzy zawarli umowę świadczenia usług szkoleniowych po tym dniu. 

 

 

Regulamin warsztatów: 

Regulamin Warsztatów organizowanych przez Flying Rose oraz Aerial Concept

1.Wyjaśnienie Pojęć

 1. Organizatorem szkoleń instruktorskich jest AC Group s.c - spółka powiązana z marką Flying Rose sport, dalej Zwana FR, z siedzibą ul. Brukowa 6/8 lok.47h, 91-341, Łódź, NIP 9442246553, mBank - 26 1140 2004 0000 3402 8258 1263
 2. FR organizuje warsztaty z Aerialistami, zwane dalej “warsztatami”, których pełna oferta dostępna jest na stronie https://flyingrose.pl/szkolenia-instruktorskie.
 3. Uczestnikiem warsztatów, zwanym dalej "Uczestnikiem", jest osoba fizyczna, która zapisała się na warsztaty za pomocą maila lub strony internetowej, co FR potwierdza przesłaniem maila zwrotnego, i dokonała wpłaty całości kwoty za warsztat

2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług warsztatowych przez FR. Jego akceptacja jest wymagana do skorzystania z tych usług.
 2. Zawarcie umowy o uczestnictwo w warsztatach następuje w momencie zakupu warsztatu na stronie www.flyingrose.pl.
 3. O kolejności przyjęcia na kurs decyduje kolejność zawarcia umowy świadczenia usług szkoleniowych. Po zapełnieniu listy uczestników danego warsztatu, FR może odmówić przyjmowania kolejnych zgłoszeń i ewentualnie utworzyć dla osób chętnych listę rezerwową.
 4. Zawierając umowę warsztatową Uczestnik oświadcza, że:
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych (fizycznych i psychicznych) do udziału w zajęciach edukacyjno-sportowych (rozumianym jako brak przeciwwskazań zdrowotnych), czyli warsztatach.
 • zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.
 • posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania warsztatów (polisę pakietową lub osobną)
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie Organizatora na potrzeby warsztatu zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1a i 1b RODO. Z tego tytułu Uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych oraz ich trwałego usunięcia.Podczas warsztatów może być wykonywana dokumentacja zdjęciowa oraz wideo, które mogą być wykorzystane w ramach działań promocyjnych Organizatora, m.in. umieszczone na serwisie www, grafikach lub mediach społecznościowych. Uczestnik ma prawo odmówić prezentacji swojego wizerunku, o czym musi poinformować Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia na piśmie pod rygorem nieważności.
 • zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty (podanej mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej) za warsztat.


3.Prawa i Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do korzystania z wybranej formy kształcenia i materiałów dydaktycznych, rezygnacji z warsztatów zgodnie z warunkami regulaminu, wglądu w swoje dane osobowe i ich przenoszenia.
 2. Obowiązkiem Uczestnika jest stosowanie się do regulaminu, uregulowanie pełnej kwoty za szkolenie, pokrycie indywidualnych kosztów związanych z uczestnictwem w warsztatach oraz powstrzymanie się od zachowań agresywnych, niebezpiecznych i zagrażających życiu i zdrowiu innych Uczestników, jak również aktów wandalizmu.
 3. W przypadku powtarzalnego i poprzedzanego upomnieniami niewywiązywanie się ze zobowiązań opisanych w punkcie B niniejszego paragrafu, możliwe jest częściowe lub całościowe wykluczenie z udziału w zajęciach oraz skreślenie z listy uczestników warsztatu, bez zwrotu kosztów za niego.
 4. Podczas zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, czy przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia zajęć.
 5. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu oraz nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych (fizycznych i psychicznych) do udziału w tym kursie.


4.Prawa i Obowiązki Organizatora

 1. FR ma prawo do odwołania warsztatów z powodu niewystarczającej liczby uczestników, w takiej sytuacji gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconej kwoty.
 2. Obowiązkiem FR jest zapewnienie wysokiej jakości usług warsztatowych oraz ochrona danych osobowych Uczestników.

5.Odpowiedzialność

 1. FR ma prawo do odwołania poszczególnych warsztatów z powodu niewystarczającej liczby chętnych, spełniających wymogi utworzenia grupy kursowej (10 osób). W takiej sytuacji gwarantowany jest niezwłoczny zwrot 100% wpłaconej kwoty na wskazane przez Uczestnika konto bankowe.
 2. Obowiązkiem FR jest dołożenie wszelkich starań, aby usługi warsztatowe znajdujące się w aktualnej ofercie kursów i warsztatów były prowadzone na jak najwyższym poziomie.
 3. FR ma prawo zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania danych osobowych Uczestników w zakresie przewidzianych prawem.
 4. FR ma prawo odmówić dalszego udziału w zajęciach i/lub skreślić Uczestnika z listy za:
 • zachowanie powszechnie przyjęte, jako niezgodne z obyczajami społecznymi (przebywania na zajęciach pod wpływem środków psychoaktywnych, zachowania agresywne itd.)
 • naruszenie praw ogólnokrajowych m.in posługiwanie się nieoryginalnymi lub sfałszowanymi dokumentami, potwierdzającymi dane osobowe potencjalnie umożliwiającymi wydanie legitymacji instruktorskiej.

     E. Wszelkie zobowiązania FR wobec uczestnika wygasają w terminie trzech (3) lat od daty rozpoczęcia warsztatów.
     F. FR zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty i nie zawarcia z potencjalnym uczestnikiem umowy o świadczenie usługi warsztatowej, jeśli zaistnieją obiektywne powody do podejrzeń, że zamówienie jest niezgodne z prawem lub że podczas składania zamówienia kierujący je w inny sposób naruszył obowiązujące prawo.
    G.FR zastrzega sobie także prawo do odmowy przyjęcia na warsztaty osób, które w przeszłości realizowały w FR szkolenie lub warsztat i nie wywiązywały się z obowiązków opisanych w niniejszym regulaminie (przede wszystkim wymogu płatności.
   H.Obowiązki pracowników będących wykładowcami podczas kursów FR:

 • rzetelne przygotowanie się do zajęć, zgodne z aktualnie obowiązującą wiedzą
 • realizowanie programu warsztatu ustalonego z kierownictwem FR,
 • dostosowanie się do wymagań FR w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu, stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod i form nauczania dbanie o dobre imię FR, zachowanie tajemnicy służbowej i handlowej
 • wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt
 • ochrona danych osobowych uczestników i poszanowanie ich nietykalności osobistej
 • systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp
 • przestrzeganie zapisów regulaminowych
 • powstrzymywanie się od zachowań agresywnych, niebezpiecznych i zagrażających życiu i zdrowiu Uczestników zajęć


   J.Wykładowcy mają prawo:

 • Dostęp do programów nauczanych przedmiotów i wnoszenia w nich autorskich zmian swobody w doborze metod nauczania oraz form pracy, zgodnie z najnowszymi trendami,
 • poszanowanie godności osobistej,
 • dokształcanie w ramach działalności FR na preferencyjnych zasadach finansowych, po uzgodnieniu warunków z FR


6.Ochrona Danych Osobowych

 1. W momencie przesłania formularza zgłoszeniowego przez stronę www, Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/697, przekazanych FR w celu prawidłowego świadczenia usług szkoleniowych oraz w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest AC Group s.c - spółka powiązana z marką Flying Rose sport, dalej Zwana FR, z siedzibą ul. Brukowa 6/8 lok.47h, 91-341, Łódź, NIP 9442246553, mBank - 26 1140 2004 0000 3402 8258 1263
 3. FR zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych FR są poufne i będą przechowywane przez 5 lat, a po tym czasie archiwizowane. Przetwarzane będą wyłącznie rzetelnie i celowo dla potrzeb ewidencyjnych, realizacji usługi szkoleniowej oraz są udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji umowy szkoleniowej (np. listy obecności pokazywane trenerom, drukarnia legitymacji, itd.)
 5. FR zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności Uczestników i na najwyższą dbałością o bezpieczeństwo.
 6. FR przetwarza jedynie dane osobowe, które uczestnik podał w związku z zapisem na warsztaty na stronie internetowej lub mailowo.
 7. FR przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

  -prowadzi i rejestruje zbiory danych zgodnie z wymogami prawa
  -wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  -przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  -zachowuje poufność danych osobowych

 8. Przetwarzane przez FR dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Uczestnika, chyba że wyraził on na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa krajowego i europejskiego.
 9. FR może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Uczestnik nie uregulował wszystkich należności wobec FR lub naruszył warunki regulaminu warsztatów/kursów lub obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Uczestnika są niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności uczestnika

 

7.Postępowanie Reklamacyjne

- Reklamacje należy składać mailowo na adres zgloszenia@fr-sport.pl. FR jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.

8.Odstąpienie od Umowy

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub z nienależytym wykonaniem umowy przez FR w trakcie trwania usługi lub po jej zakończeniu.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać drogą pisemną za pomocą poczty elektronicznej na adres zgloszenia@fr-sport.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane osobowe, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny, aktualny adres poczty elektronicznej, powód reklamacji wraz z dokładnym opisem oraz ewentualne propozycje sposobu rozwiązywania sprawy zadowalającej uczestnika. FR jest zobligowana do poinformowania osoby składającej reklamację o powziętej w jej sprawie decyzji w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. FR informuje Uczestnika o decyzji w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym lub zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od umowy przez Uczestnika możliwe jest w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres zgloszenia@fr-sport.pl(bez podpisu elektronicznego), chyba że w tym czasie rozpocznie się realizacja usług warsztatowych na rzecz Uczestnika zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku Dz.U.poz827 ze zm. z zastrzeżeniem art. 33,art. 34 ust. 2 i art. 35 ww.ustawy
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje uczestnikowi w przypadku umowy:
  - o świadczenie usług, jeżeli FR wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą uczestnika, a uczestnik został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy
  - po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy lub po rozpoczęciu realizacji usługi Uczestnik może zrezygnować z usługi szkoleniowej FR w każdym momencie
  - o świadczenie usług związanych z wydarzeniami sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Po upływie 14 dni od zawarcia umowy lub po rozpoczęciu realizacji usługi Uczestnik może zrezygnować z usługi szkoleniowej FR w każdym momencie (pisemnie zgodnie w punktem A) z zastrzeżeniem art.33, art 34 ust 2 i art 35 ww ustawy.
 4. Po odstąpieniu od umowy lub rezygnacji z usługi szkoleniowej Uczestnik otrzyma zwrot opłaty (na podane w odstąpieniu/rezygnacji konto banku w Polsce) wpłaconej za dany kurs, po potrąceniu ZADATKU wysokości 100 zł.
 5. Wysokość zwrotu jest ustalana indywidualnie, po przeanalizowaniu sytuacji danego uczestnika udziału w kursie na kolejny termin
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach na mniej niż dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem, Uczestnik nie ma prawa do zwrotu kosztów. Brak możliwości zwrotu wynika z konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsca oraz przygotowania materiałów, które następuje dwa tygodnie przed rozpoczęciem warsztatów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium