Flying Rose
- Regulamin Najlepsza szkoła aerial 2022 -

REGULAMIN KONKURSU

„PLEBISCYT NA NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ AERIAL 2022”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu, określanego dalej jako „Konkurs”, firma FR Sport spółka z.o.o z siedzibą w Łodzi przy ul. Morgowej 1a, 91-223 Łódź, NIP: 9472006581 (zwany dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs trwa od 20.03.2023 r. Do 24.03.2023 r.
 3. Szczegóły Konkursu, formularz zgłoszeniowy, dodatkowe informacje oraz niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) są dostępne na stronie www.flyingrose.pl
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz.U.2020.2094 tj. z dnia 2020.11.26) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą zostać przedsiębiorcy, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski (osoby fizyczne i osoby prawne - niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności), które łącznie spełnią następujące warunki:
 2. posiadają polski NIP i Regon;
 3. prowadzą szkołę aerial lub klub sportowy, w którym prowadzone są zajęcia aerial (zajęcia na kołach cyrkowych, szarfach wertykalnych, trapezach lub sześcianach) (zwane w dalszej części Regulaminu „Szkołą/Klubem”);
 4. posiadają fanpage/ konto prowadzonego Klubu/ Szkoły na portalu społecznościowym Facebook/ Instagram.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 6. wypełnienie i poprawne wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://forms.gle/Bw7mHcpHpqmoQSnX9
 7. zaakceptowanie Regulaminu zgodnie z zapisami formularza zgłoszeniowego;
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami formularza zgłoszeniowego;
 9. udzielenie zgody na kontakt handlowy i marketingowy zgodnie z zapisami formularza zgłoszeniowego.
 10. Z udziału w Konkursie wykluczeni są:
  • pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie jego rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo);
  • podmioty powiązane kapitałowo lub osobiście z Organizatorem;
  • podmioty, których działalność jest zawieszona lub zamknięta w trakcie trwania Konkursu.
 11. Osoba fizyczna działająca w imieniu szkoły/klubu lub go reprezentująca, jak również osoba, która zgłasza szkołę/klub do udziału w Konkursie powinna spełniać następujące warunki:
  • jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie jest pracownikiem, współpracownikiem Organizatora;
  • wypełni formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszanej szkoły
  • zaakceptuje niniejszy Regulamin;
  • posiada zgodę szkoły/klubu, w imieniu którego dokonuje zgłoszenia, na zgłoszenie go do Konkursu lub jest jego właścicielem.
  • Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje Regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik nie może powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.
 12. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody głównej i nagród gwarantowanych, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 13. Każdy Klub (dana lokalizacja placówki/oddziału) może być zgłoszony tylko raz, przy czym liczy się czas zgłoszenia. Kolejne zgłoszenia tego samego Klubu (danej lokalizacji) nie będą brały udziału w Konkursie i nie zostaną nagrodzone.
 14. Istnieje możliwość zgłoszenia kilku oddziałów/lokalizacji Klubu pod warunkiem, że każdy z nich posiada własne konto lub Grupę publiczną na portalu Facebook lub Instagram, który zostanie wykorzystany do realizacji Zadania Konkursowego.

3 ETAPY KONKURSU

 1. Etap I Konkursu.
 2. Etap pierwszy Konkursu rozpoczyna się 11.01.2023 i trwa do 18.01.2023
 3. Warunkiem wzięcia udziału w pierwszym etapie Konkursu jest łączne spełnienie warunków opisanych w §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku podejrzenia, że w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu udzielono fałszywych danych lub udzielono ich bez zgody podmiotu, którego one dotyczą, Organizatorowi przysługuje prawo odmowy rejestracji na Konkurs oraz odrzucenia zgłoszenia.
 5. Szczegóły Zadania Konkursowego (Etap I) zostały opisane w § 4 ust. 1.
 6. Rozstrzygnięcie Etapu I zostanie podane w dniu 20.01.2023 na stronie www.flyingrose.pl oraz https://www.facebook.com/flyingrosesport
 7. Etap II Konkursu.
 8. Do drugiego etapu Konkursu przejdą wszyscy uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnili formularz zgłoszeniowy
 9. Drugi etap Konkursu trwa od 20.03.2023 r. do 24.03.2023 r.
 10. Uczestnicy Etapu II mają czas na wykonanie zadania finałowego od 20.03.2023 r. do 22.03.2023 r.
 11. Finałowe zadanie konkursowe (Etap II) zostało opisane w § 4 ust. 2.
 12. Ogłoszenie zwycięzców Etapu II, nastąpi w dniu 29.03.2023 na stronie www.flyingrose.pl oraz na social mediach organizatora

4 ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie Konkursowe (Etap I)
 2. Zadanie Konkursowe (Etap I) polega na: uzupełnieniu formularza zapisów dostępnego na stronie: https://forms.gle/Bw7mHcpHpqmoQSnX9
 3. Finałowe zadanie konkursowe (Etap II)
 4. Zadanie finałowe polega na udostępnieniu postu konkursowego “Głosuj na najlepszą szkołę Aerial” z podaniem linku do głosowania.
 5. O wyniku Etapu II zdecyduje ilość głosów, jakie uzyska kandydat w głosowaniu.

Podsumowanie wyników zostanie dokonane o godzinie 15:00 w dniu 29.03.2023 r.

 1. Nieopublikowanie przez Uczestnika posta wraz z linkiem do głosowania, we wskazanym terminie, będzie skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odliczenia głosów oddanych na danego finalistę, jeżeli pochodzą one z kont zagranicznych lub/i zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do ich autentyczności. Organizator zastrzega sobie prawo do odliczenia głosów oddanych za pośrednictwem VPN (wirtualnej sieci prywatnej).
 3. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Google.
 4. Użytkownikiem oddającym głos może być każda osobna posiadająca konto w serwisie Google i akceptująca jego regulamin.
 5. Każdy użytkownik może oddać tylko jeden głos na dany klub. Oznacza to również, że z danego nr IP lub innego identyfikatora można oddać tylko jeden głos na dany klub, niezależnie od ilości osób korzystających z danego identyfikatora.

5 NAGRODY

 1. Każdy Uczestnik, który wykona Zadanie Konkursowe (Etap II) we wskazanym terminie oraz zbierze przynajmniej 50 głosów na swoją szkołę, otrzyma nagrodę gwarantowaną na którą składają się łącznie:
 2. torba aerial o wartości 45 zł;
 3. Voucher o wartości 100 zł na zakup marki Flying Rose na stronie www.flyingrose.pl - voucher aktywowany przy zakupie za minimum 500 zł);
 4. Vouchery o łącznej wartości 500 zł (na 5 x 100 zł) uprawniające do zniżki na obóz sportowy Flying Rose Sport do wykorzystania przez 5 różnych osób.
 5. Przekazanie nagród gwarantowanych odbędzie się do dnia 14.04.2023 r.
 6. Nagroda główna za I miejsce. Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego klub zbierze najwięcej głosów podczas głosowania finałowego.
 7. W ramach Nagrody głównej za I miejsce, Uczestnik otrzyma:
   • Bon na zakupy w sklepie www.flyingrose.pl o wartości 3000 zł brutto do wykorzystania w zamówieniu mailowym z uwzględnieniem cen katalogowych.
   • statuetkę zwycięzcy
   • profesjonalny film promujący szkołę

  Nagranie zostanie zorganizowane w terminie zaproponowanym przez Organizatora (trzy terminy do wyboru). Uczestnik zagwarantuje dostępność i przygotowanie klubu oraz jego personelu według wytycznych Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się do przygotowania draftu filmu promującego szkołę. Uczestnik w pełni odpowiada za uzyskanie zgód marketingowych i wizerunkowych osób, firm, marek uczestniczących w filmie promującym. Czas przeznaczony na nagrania do 2 godzin, a długość filmu promującego do 90 sek. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania filmu do własnych działań promocyjnych, na wszelkich polach eksploatacji.

 8. Nagroda główna za II miejsce. Nagrodę otrzyma Uczestnik, z drugą największą ilością głosów podczas głosowania finałowego.
 9. W ramach Nagrody głównej za II miejsce, Uczestnik otrzyma:
  • Bon na zakupy w sklepie www.flyingrose.pl o wartości 1000 zł brutto do wykorzystania w zamówieniu mailowym z uwzględnieniem cen katalogowych.
  • statuetkę za II miejsce
 10. Nagroda główna za III miejsce
 11. Nagrodę otrzyma Uczestnik, z trzecią największą ilością głosów podczas głosowania finałowego.
 12. W ramach Nagrody głównej za III miejsce, Uczestnik otrzyma:
  • Bon na zakupy w sklepie www.flyingrose.pl o wartości 500 zł brutto do wykorzystania w zamówieniu mailowym z uwzględnieniem cen katalogowych.
  • statuetkę za III miejsce
 13. Zwycięzcy Etapu II (Uczestnicy, którzy otrzymają Nagrodę główną za I/II/III miejsce) mają czas na wykorzystanie nagrody do 30.06.2023
 14. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany Nagród na inne nagrody rzeczowe ani na nagrody pieniężne

6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz użytkowników oddających głos jest firma FR Sport spółka z.o.o z siedzibą w Łodzi przy ul. Morgowej 1a, 91-223 Łódź, NIP: 9472006581 zwany dalej: „Organizatorem”.
 2. Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem pisząc na adres: e-mail: sklep@fr-sport.pl lub dzwoniąc: 730 953 027
 3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w związku z przystąpieniem do Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z ich przystąpieniem do Konkursu w celu:
  • organizacji i prowadzenia Konkursu,
  • komunikacji z Uczestnikami,
  • dostarczenia nagród i świadczenia usług określonych w Regulaminie,
  • d. obsługi reklamacji.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe użytkowników oddających głos w celu przeliczenia i weryfikacji ilości oddanych głosów.
 6. Organizator przetwarza dane osobowe użytkowników oddających głos takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP lub inny identyfikator.
 7. W ramach działalności marketingowej, Organizator może wysyłać Uczestnikom lub użytkownikom oddającym głos wiadomości zawierające informacje o produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnicy lub użytkownicy oddający głos wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana.
 8. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Uczestników lub użytkowników oddających głos dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 9. Podanie danych przez użytkownika oddającego głos jest dobrowolne, lecz brak podania przez niego wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę weryfikacji oddanego głosu, skutkującego pominięciem oddanego głosu przy ich zliczaniu.
 10. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych przekazanych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, w ramach przystąpienia do Konkursu.
 11. Dane osobowe Uczestników i użytkowników oddających głos będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Konkursu.
 12. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa i/lub dla realizacji przez Organizator prawnie uzasadnionego interesu administratora i/lub działalności handlowej oraz akcji marketingowych o ile uczestnik wyraził taką zgodę.
 13. Bez odrębnej zgody, Organizator nie będzie profilował danych Uczestników w rozumieniu art. 22 RODO.
 14. Organizator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
 15. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 16. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 17. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 18. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 19. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 20. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 21. W zakresie, w jakim Uczestnik lub użytkownik oddający głos udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody przez użytkownika oddającego głos na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Konkursu jest równoznaczne z pominięciem oddanego głosu przy ich zliczaniu
 22. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi lub użytkownikowi oddającemu głos przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 23. Organizator nie przekazuje danych osobowych Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), za wyjątkiem serwerów Google LLC w USA.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, REKLAMACJE

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: sklep@fr-sport.pl lub telefonicznie: 730 953 027
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie do dnia 29.03.2023 r.
 4. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 5. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi, w terminie do dnia 26.03.2023 w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@fr-sport.pl
 6. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
 7. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika, jak również dokładny opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na poparcie zasadności żądania Uczestnika.
 8. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 9. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że zmiana taka nie naruszy praw nabytych przez Uczestników.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu niezależnie od okoliczności w terminie do dnia 25.03.2023r. Odwołanie nastąpi poprzez publikację oświadczenia na stronie internetowej www.flyingrose.pl
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2023
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium