Flying Rose
- Regulamin Aerial Camp -

REGULAMIN

WYMOGI FORMALNE

1. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację wydarzenia jest firma Aerial Concept
Bartłomiej Zarębski, z siedzibą w Łodzi, ul Brukowa 6, 91-341 Łódź, NIP: 7262495696,
REGON: 38764134. (Organizator)
2. Zapisanie się na obóz organizowany przez Aerial Concept wiąże się z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia zapisów i wydania odpowiednich certyfikatów. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
3. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony organizatora jest Elżbieta Najman, tel. 730 953 027, e-mail: marketing@fr-sports.pl.

UCZESTNICTWO W OBOZIE

4. Uczestnik obozu ma prawo do:
a. korzystania z zaplecza sprzętowego podczas trwania treningów,
b. uczestnictwa w zajęciach sportowych i atrakcjach dodatkowych ujętych w
harmonogramie zajęć.
5. Uczestnik obozu zobowiązuje się do:
a. przestrzegania wewnętrznych regulaminów ośrodka sportowego oraz pensjonatu, w których organizowany jest obóz,
b. przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa,
c. niezwłocznego informowania organizatora obozu o wszelkich wypadkach, urazach, kontuzjach i niedyspozycjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas treningów.
d. przestrzegania bieżących poleceń oraz zaleceń artykułowanych podczas trwania obozu przez organizatora oraz osoby go reprezentujące.
e. poinformowani Organizatora o swoim stanie zdrowia. W obozie nie może brać udziału osoba, która jest w ciąży, cierpi na schorzenia związane i/lub mogące rzutować na uszkodzenia kości, stawów (np. osteoporoza) lub inne schorzenia mogące doprowadzić do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w wyniku wysiłku fizycznego związanego z uczestnictwem w obozie.
f. przestrzegania obowiązujących norm prawnych, w tym obowiązku zakrywania nosa i usta, stosowaniu odległości oraz dezynfekcji sprzętu oraz rąk

6. Organizator obozu zobowiązuje się do:
a. zapewnienia warunków i sprzętu umożliwiających przeprowadzenie treningów
ujętych w harmonogramie wydarzenia,
b. zapewnienia kadry trenerskiej,
c. zapewnienia noclegów, ujętych w harmonogramie atrakcji i wyżywienia (pod
warunkiem opłacenia wyżywienia przez uczestnika).

7. Obóz dedykowany jest osobom pełnoletnim. Osoby poniżej 18. roku życia mogą uczestniczyć w obozie tylko w asyście rodzica lub prawnego opiekuna.
8. W razie rezygnacji z obozu, uczestnik zobowiązany jest do znalezienia za siebie zastępstwa.

Organizator będzie aktywnie pomagał w znalezieniu zastępstwa poprzez publikacje postów w swoich social mediach.
W przypadku rezygnacji i niezgłoszenia osoby na swoje miejsce uczestnik ponosi koszty wysokości:
- zadatku (jeśli rezygnacja nastąpi do 31.03)
- zadatku oraz 10% całości reszty wpłaconej kwoty (jeśli rezygnacja nastąpi do 31.04)
- zadatku oraz 25% całości reszty wpłaconej kwoty (jeśli rezygnacja nastąpi do 30.05)
- zadatku oraz 50% całości reszty wpłaconej kwoty (jeśli rezygnacja nastąpi do 30.06)
- zadatku oraz 75% całości reszty wpłaconej kwoty (jeśli rezygnacja nastąpi po 30.06)

ZGODY

9. Uczestnicy obozu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie Organizatora na potrzeby szkolenia/kursu zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1a i 1b RODO. Z tego tytułu
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawienia własnych danych osobowych oraz ich trwałego usunięcia.
10. Podczas obozu może być wykonywana dokumentacja zdjęciowa oraz wideo, które mogą być wykorzystane w ramach działań promocyjnych Organizatora, m.in. umieszczone na serwisie www, grafikach lub mediach społecznościowych tylko i wyłącznie w celu promocji obozu.
Uczestnik ma prawo odmówić prezentacji swojego wizerunku, o czym musi poinformować
Organizatora przed rozpoczęciem obozu na piśmie pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu, ze względu na za małą liczę chętnych osób. W takim wypadku uczestnikowi zostaną zwrócona pełna opłata za obóz.
12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z obozem.
13. Uczestnicy mają świadomość, że akrobatyka powietrzna jest sportem wysokiego ryzyka i biorą udział w treningach na własną odpowiedzialność. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i życiu uczestników obozu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zajęć. W przypadku zmiany kolejności zajęć organizator zobowiązany jest do poinformowania o tym uczestników obozu
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas obozu.
16. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku przystąpieniem oraz udziałem Uczestnika w obozie strony poddają orzecznictwu Sądu właściwemu miejscowo dla siedziby Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium